فواصل تعویض روغن سوخته خود

بنابراین شما باید فواصل تعویض روغن سوخته خود را با توجه به نحوه رانندگی تنظیم کنید. با این حال ، سیستم های نظارت بر عمر روغن سوخته عادت های رانندگی شما را ردیابی می کنند. رایانه تعداد استارت های سرد ، دمای محیط و موتور را هنگام راه اندازی ، زمان رانندگی بین استارت ها ، بار موتور و اینکه مایل ها بزرگراه هستند یا توقف و حرکت را ثبت می کند. این داده ها را از طریق یک الگوریتم برای تخمین عمر روغن سوخته باقی مانده اجرا می کند. اگر رانندگی درون شهری با سفر کوتاه مدت زیاد انجام دهید ، چراغ زودتر از مسافرت طولانی مدت روشن می شود.

 

استفاده از روغن سوخته توصیه شده

فقط در صورت استفاده از روغن سوخته توصیه شده و استفاده از هیچ افزودنی پس از فروش ، می توانید به سیستم های نظارت بر عمر روغن سوخته خودروسازان اعتماد کنید. مقداری تثبیت کننده روغن سوخته معجزه بریزید و همه شرط بندی ها خاموش است.